Page 26 - Kitron

Basic HTML Version

Noter til konsernregnskapet
26
Kitron årsrapport 2011
Resultat per aksje er beregnet ved å dele årsresultatet tilordnet selskapets aksjonærer på et veid gjennomsnitt
av antall utestående ordinære aksjer gjennom året. Selskapet har ingen egne aksjer. Det er ingen forskjell
mellom ordinært resultat per aksje og utvannet resultat per aksje.
(Beløp i tusen kroner)
2011
2010
Årsresultat fra videreført virksomhet
18 529
-18 616
Årsresultat fra virksomhet under avhendelse
-986
-6 750
Årsresultat
17 543
-25 366
Tidsveiet antall aksjer (i tusen)
172 962
172 962
Maskiner, Bygninger og
(Beløp itusen kroner)
driftsløsøre
tomter
Sum
Per 1. januar 2010
Anskaffelseskost
659 875
76 631
736 505
Akkumulerte avskrivninger/nedskrivninger
-558 566
-46 528
-605 094
Regnskapsmessig bokført verdi
101 309
30 103
131 411
Regnskapsåret 2010
Inngående balanse
101 309
30 103
131 411
Omregningsdifferanser
2 617
451
3 068
Tilganger
29 440
783
30 223
Avganger
-1 557
0
-1 557
Avskrivninger
-28 290
-2 786
-31 076
Utgående balanse
103 518
28 551
132 069
Per 31. desember 2010
Anskaffelseskost
690 374
77 865
768 239
Akkumulerte avskrivninger/nedskrivninger
-586 856
-49 314
-636 170
Regnskapsmessig bokført verdi
103 518
28 551
132 069
Regnskapsåret 2011
Inngående balanse
103 518
28 551
132 069
Omregningsdifferanser
117
-114
3
Tilganger
36 874
3 107
39 981
Avganger
-3 002
-85
-3 087
Avskrivninger
-27 626
-1 820
-29 447
Utgående balanse
109 881
29 639
139 520
Per 31. desember 2011
Anskaffelseskost
724 363
80 773
805 136
Akkumulerte avskrivninger/nedskrivninger
-614 482
-51 134
-665 616
Regnskapsmessig bokført verdi
109 881
29 639
139 520
Note 9 Resultat per aksje
Note 10 Varige driftsmidler og avskrivninger