Page 25 - Kitron

Basic HTML Version

Noter til konsernregnskapet
Finans-inntekter og kostnader
(Beløp i tusen kroner)
2011
2010
Renteinntekter
1 599
1 356
Andre finansinntekter
2 974
1 485
Sum finansinntekter
4 573
2 841
Rentekostnader
-13 658
-9 819
Andre finanskostnader
-6 411
-7 242
Sum finanskostnader
-20 069
-17 061
Netto finansposter
-15 495
-14 220
(Beløp i tusen kroner)
2011
2010
Betalbar skatt
3 296
3 260
Utsatt skatt (Note 22)
1 342
9 029
Skattekostnad
4 638
12 289
Skatten på konsernets resultat før skatt avviker fra det beløp som hadde fremkommet dersom hjemlandets skat-
tesats hadde vært benyttet. Differansen er forklart som følger:
(Beløp i tusen kroner)
2011
2010
Ordinært resultat før skatt
23 167
-6 326
Skatt beregnet med hjemlandets skattesats (28 %)
6 487
-1 771
Ikke skattemessig fradragsberettigede kostnader
925
1 938
Skattemessig tap hvor det ikke er balanseført utsatt skattefordel
1 763
14 159
Effekt av ulik skattesats mellom landene
-4 537
-2 037
Skattekostnad
4 638
12 289
Skattekostnaden er beregnet ved bruk av hjemlandets skattesats. Skattesatsen er 28,0 % i Norge, 26,3 % i
Sverige, 15,0 % i Litauen, 25,0 % i Kina, 16,5 % i Hong Kong , 46,0 % i USA og 15,0 % i Tyskland
Skattekostnad på poster i utvidet resultat:
2011
2010
Før skatt
Skattekostnad Etter skatt
Før skatt
Skattekostnad Etter skatt
Omregningsdifferanser
-2 109
- -2 109
-4 465
- -4 465
Betalbar skatt
-
-
-
-
-
-
Utsatt skatt
-
-
-
-
-
-
Note 7 Finansposter
Note 8 Skattekostnad