Page 24 - Kitron

Basic HTML Version

Noter til konsernregnskapet
24
Kitron årsrapport 2011
Geografisk informasjon
Den geografiske fordelingen er basert på land hvor de forskjellige produksjonsenhetene er lokalisert
(Beløp i tusen kroner)
2011
2010
Norge
799 123
893 183
Sverige
760 865
646 846
Europa for øvrig
57 594
35 558
USA
38 516
68 361
Total
1 656 098
1 643 948
En kunde står for 13%, de andre for under 10%.
Geografisk fordeling av eiendeler og investeringer
Norge
Sverige
Litauen
(Beløp i tusen kroner)
    2011
2010
     2011
2010
     2011
2010
Eiendeler
519 618
543 605
191 462
176 355
188 379
161 875
China
Germany
USA
(Amounts in NOK 1000)
    2011
2010
     2011
2010
     2011
2010
Eiendeler
40 766
19 268
7 370
2 983
17 904
15 607
Inkludert i anleggsmidler under geografisk segment er eiendom, anlegg og utstyr og immaterielle eiendeler eks-
klusive eiendel ved utsatt skatt.
(Beløp i tusen kroner)
2011
2010
Lønninger
331 777
335 333
Arbeidsgiveravgift
67 317
67 089
Netto pensjonskostnader ytelsesplaner (note 23)
1 517
-5 568
Pensjonskostnad tilskuddsplaner
10 744
9 522
Andre ytelser
20 204
23 153
Sum
431 560
429 530
Gjennomsnittlig antall årsverk
1 135
1 094
Gjennomsnittlig antall ansatte
1 193
1 156
Note 6 Lønnskostnader