Page 23 - Kitron

Basic HTML Version

Noter til konsernregnskapet
Konsernledelsen utgjør konsernets øverste beslutningstaker. Konsernets driftssegment baseres på den rappor-
teringen konsernledelsen styrer etter når den tilordner ressurser og vurderer lønnsomhet.
Konsernledelsen har vurdert, på bakgrunn av intern rapportering til selskapets øverste beslutningstaker, at kon-
sernet opererer i ett segment, electronic manufacturing services (EMS). Inntekten kommer fra salg av varer og
tjenester innenfor utvikling, industrialisering og produksjon til kunder innenfor bransjene forsvar, data/telecom,
industri, medisinsk utstyr og offshore/marine. Ingen operative segmenter har blitt aggregert for å danne dette
operasjonelle segmentet det rapporteres på.
Konsernledelsen vurderer resultatet fra segmentet basert på inntekt og EBIT.
Inntekter fordelt på bransje
Tabellen viser EMS omsetning fordelt på bransjer
(Beløp i tusen kroner)
2011
2010
Forsvar/Luftfart
331 620
353 433
Energi/Telekom
265 498
396 152
Industri
415 336
302 938
Medisinsk utstyr
466 953
504 123
Offshore/Marine
176 691
87 302
Sum salgsinntekter
1 656 098
1 643 948
Note 5 Segmentinformasjon