Page 22 - Kitron

Basic HTML Version

Noter til konsernregnskapet
22
Kitron årsrapport 2011
Gearing per 31. desember 2011 og 31. desember 2010 er vist i tabellen under:
(Beløp i tusen kroner)
2011
2010
Totale lån (note 21)
299 176
264 033
Kontanter og kontantekvivalenter (note 16)
-50 916
-48 243
Netto lån
248 260
215 790
Total egenkapital
436 009
420 575
Totalkapital
684 269
636 365
Gearing
36 %
34 %
Estimater og skjønnsmessige vurderinger evalueres
løpende og er basert på historisk erfaring og andre
faktorer, inklusive forventninger om fremtidige hendel-
ser som anses å være sannsynlige under nåværende
omstendigheter. Konsernet utarbeider estimater og
gjør antakelser/forutsetninger knyttet til fremtiden. De
regnskapsestimater som følger av dette vil per defini-
sjon sjelden være fullt ut i samsvar med det endelige
utfallet. Estimater og antakelser/forutsetninger som
representerer en betydelig risiko for vesentlige endrin-
ger i balanseført verdi på eiendeler og gjeld i løpet av
neste regnskapsår, drøftes nedenfor.
Estimert verdi på goodwill
Konsernet gjennomfører årlig tester for å vurdere
verdifall på goodwill. Gjenvinnbart beløp fra kontant-
genererende enheter er beregnet med utgangspunkt i
nåverdiberegninger av forventede årlige kontantstrøm-
mer. Dette innebærer bruk av estimater med hensyn til
kontantstrømmene og valg av rentesats før skatt ved
diskontering av kontantstrømmene. En reduksjon av
estimatet på dekningsbidraget med 10 prosent eller
en økning av rentesats før skatt ved diskontering av
kontantstrømmer på 10 prosent ville ikke medført yt-
terligere nedskrivning av goodwill. Tilleggsinformasjon
er gitt i note 11.
Pensjoner
Nåverdien av pensjonsforpliktelsene avhenger av
flere ulike faktorer som er bestemt av en rekke ak-
tuarmessige forutsetninger. Forutsetningene som
benyttes ved beregning av netto pensjonskostnad
(inntekt) inkluderer diskonteringsrenten. Endringer i
disse forutsetningene vil påvirke balanseført verdi av
pensjonsforpliktelsene. Konsernet bestemmer egnet
diskonteringsrente ved utgangen av hvert år. Dette
er renten som skal brukes til å beregne nåverdien av
fremtidige estimerte utgående kontantstrømmer som
kreves for å gjøre opp pensjonsforpliktelsene. Ved
fastsettelse av egnet diskonteringsrente ser konsernet
hen til renten på foretaksobligasjoner av høy kvalitet
som er utstedt i den valuta pensjonen blir utbetalt i.,
og som har forfall tilnærmet likt den relaterte pensjons-
forpliktelsen. En del andre pensjonsforutsetninger er
delvis basert på markedsbetingleser. Tilleggsinforma-
sjon er gitt i note 23.
Utsatt skattefordel
Konsernet gjennomfører årlig tester for å vurdere
verdifall på utsatt skattefordel. Deler av grunnlaget for
oppføring av utsatt skattefordel baserer seg på utnyt-
telse av fremførbart underskudd gjennom fremtidig
skattepliktig inntekt i konsernet. Dette innebærer bruk
av estimater med hensyn til beregning av fremtidig
skattepliktig inntekt.
Note 4 Viktige regnskapsestimater
og skjønnsmessige vurderinger