Page 21 - Kitron

Basic HTML Version

Noter til konsernregnskapet
Likviditetsrisiko
Kontantstrømprognoser blir satt opp i de ulike drift-
senhetene i konsernet, og aggregeres av konsernets
finansavdeling. Finansavdelingen overvåker rullerende
prognoser over konsernets likviditetskrav for å forsikre
at konsernet har tilstrekkelig kontantekvivalenter til
å møte driftsrelaterte forpliktelser, samtidig som det
opprettholdes en tilstrekkelig fleksibilitet i form av
ubenyttete forpliktede lånefasiliteter til alle tider slik at
konsernet ikke bryter rammer eller spesifiserte betin-
gelser på noen av konsernets lån.
Kitrons finansiering er i hovedsak kortsiktig og basert
på factoringfinansiering av kundefordringer. Dette
innebærer at svingninger i omsetning slår ut i selska-
pets likviditet. I tillegg har selskapet etablert trekkfa-
siliteter i banker som motvirker likviditetssvingninger
knyttet til omsetningen.
Tabellen nedenfor spesifiserer konsernets finansielle
lån inklusive renter, klassifisert i henhold til forfalls-
strukturen. Klassifisering er gjennomført i henhold til
forfallstidspunkt i kontrakten.
Finansiell risiko
Forfallstidspunkt for gjeld inklusive renter
Innen
Mellom ett
Mellom to
Mer enn
(Beløp i tusen kroner)
et år
og to år
og fem år
fem år
31. desember 2011
Kassekreditt
37 007
-
-
-
Leasing gjeld
14 980
16 117
43 102
-
Factoring gjeld
209 973
-
-
-
Andre finansielle lån
16 442
Leverandørgjeld og annen gjeld
285 314
Andre avsetninger for forpliktelser
29 677
31. desember 2010
Kassekreditt
15 850
Leasing gjeld
12 358
20 611
22 093
-
Factoring gjeld
210 916
-
-
-
Leverandørgjeld og annen gjeld
294 174
Andre avsetninger for forpliktelser
23 481
Renterisiko
Konsernets renterisiko er i hovedsak knyttet til kortsik-
tige lån (factoringgjeld og trekk på kassekreditt). Kun
en mindre andel av gjelden utgjøres av langsiktig lån
(leasinggjeld).
Konsernets lån er i all hovedsak med flytende rente
som medfører en renterisiko for konsernets kontant-
strøm. Konsernets rentebærende gjeld belastes med
den til en hver tid gjeldende relevante markedsrente
(tre måneder interbank NIBOR, STIBOR, LIBOR eller
VILIBOR) + avtalt rentemargin). Det vil ikke oppstå
gevinst/tap på balanseposter dersom rentenivået
øker eller minsker. Dersom rentenivået hadde vært
1,0 prosentpoeng høyere/lavere for lån i NOK per
31. desember 2011 og alle andre variabler var kon-
stant, ville dette utgjort en reduksjon/økning i resultat
på 1,6 millioner kroner (2010: 1,8 millioner kroner).
Dette skyldes høyere/lavere rentekostnader på lån
med flytende rente. Dersom rentenivået hadde vært
1,0 prosentpoeng høyere/lavere for lån i utenlandsk
valuta, ville dette utgjort en reduksjon/økning i re-
sultat etter skatt på 1,3 millioner kroner (2010: 0.9
millioner kroner). For konsernets operative enheter
skjer fremmedfinansiering i funksjonell valuta. Det er
ikke etablert renteinstrumenter i konsernet. Selskapet
har ikke rentebærende eiendeler av betydning, slik at
selskapets inntekter og kontantstrøm fra operasjonelle
aktiviteter er ikke i vesentlig grad utsatt for endringer i
markedsrente.
Risiko knyttet til kapitalforvaltning
Konsernets mål vedrørende kapitalforvaltning er å
trygge fortsatt drift for konsernet for å sikre avkastning
for eierne og andre interessenter og å oppnå en opti-
mal kapitalstruktur for å redusere kapitalkostnadene.
For å bedre kapitalstrukturen kan konsernet justere
nivået på utbytte til aksjeeierne, tilbakebetale kapital til
aksjeeierne, utstede nye aksjer eller selge eierandeler
for å tilbakebetale lån.