Page 20 - Kitron

Basic HTML Version

Noter til konsernregnskapet
20
Kitron årsrapport 2011
Renteinntekter
Renteinntekter fra bankinnskudd resultatføres i den
perioden renten er opptjent.
Leasing
Leasingavtaler hvor en vesentlig del av risikoen tilknyt-
tet driftsmidlet ligger hos utleier er klassifisert som
operasjonell leasing. Betalinger tilknyttet operasjonell
leasing resultatføres på lineær basis over leasingpe-
riodens varighet.
Konsernet leier noen varige driftsmidler. Leieavtaler
knyttet til varige driftsmidler hvor konsernet i hovedsak
innehar all risiko og avkastning knyttet til eierskapet,
blir klassifisert som finansielle leieavtaler. Finansielle
leieavtaler blir ved leieperiodens begynnelse regn-
skapsført til det laveste av driftsmiddelets virkelige
verdi og minsteleiens nåverdi.
Hver leiebetaling blir fordelt mellom forpliktelsen og
finanskostnader for å oppnå en konstant periodisk
rente på forpliktelsens gjenstående saldo. Den kor-
responderende leieforpliktelsen (med fradrag for
finanskostnader) blir inkludert i annen langsiktig gjeld.
Renteelementet i finanskostnaden kostnadsføres over
leieperioden for å oppnå en konstant periodisk rente
på forpliktelsens gjenværende saldo for hver periode.
Varige driftsmidler som er finansielt leaset blir avskre-
vet over den korteste perioden for eiendelens utnytt-
bare levetid og leieavtalens løpetid.
Utbytteutdelinger
Eventuelle utbytteutdelinger til selskapets aksjonærer
bokføres i selskapets balanse som gjeld i den pe-
rioden hvor utbytteutdelingene vedtas av selskapets
aksjonærer.
Selskapet eksponeres gjennom sin virksomhet for en
rekke finansielle risiki. Selskapets overordnede ruti-
ner for risikostyring fokuserer på uforutsigbarheten i
finansmarkedene og tilstreber å minimere potensielle
negative effekter som følge av selskapets finansielle
disposisjoner.
Markedsrisiko
Valutarisiko: Konsernet er eksponert for valutakurs-
endringer ved at en betydelig andel av konsernets
varer og tjenester selges i utenlandsk valuta. Samtidig
kjøpes råmaterialer inn i utenlandsk valuta, samt at de
utenlandske enheters driftskostnader påløper i enhe-
tenes lokale valuta. For å redusere valutakursrisikoen,
innbefatter selskapets standardkontrakter, valutaklau-
suler som gir selskapet anledning til å justere salgs-
pris når faktisk valutakurs på innkjøp av råmaterialer
avviker vesentlig fra avtalt basiskurs. Konsernet har
ikke etablert andre vesentlige valutasikringsordninger
utover standardkontraktene med kunder. De vesentlig-
ste utenlandske valutaene utgjøres av SEK, LTL, EUR
og USD. Selskapet har betydelige investeringer i uten-
landske virksomheter hvor netto eiendeler er utsatt for
valutarisiko i forbindelse med omregning fra SEK, LTL,
EUR, USD and RMB.
Dersom NOK i forhold til USD var 1,0 prosent sva-
kere/sterkere per 31. desember 2011 og alle andre
variabler var konstante, ville dette føre til et høyere/la-
vere resultat etter skatt på 0,2 millioner kroner (2010:
0,2 millioner kroner). Endringen skyldes hovedsakelig
valutagevinst/-tap i forbindelse med omregning av
bankinnskudd, kundefordringer og gjeldsposter.
Dersom NOK i forhold til EURO var 1,0 prosent sva-
kere/sterkere per 31. desember 2011 og alle andre
variabler var konstante ville dette føre til et høyere/la-
vere resultat etter skatt på 0,3 millioner kroner (2010:
0.5 millioner kroner). Endringen skyldes hovedsakelig
valutagevinst/-tap i forbindelse med omregning av
bankinnskudd, kundefordringer og gjeldsposter.
Prisrisiko: Selskapet er utsatt for prisrisiko både ved
at råmaterialer følger internasjonale markedspriser på
elektronikk- og mekanikkomponenter, samt at selska-
pets varer og tjenester er utsatt for prispress. Det er
etablert rutiner for innkjøp som omfatter egen sourcin-
gorganisasjon som fremforhandler konsernavtaler.
Gjennom en slik sentralisering av innkjøpsfunksjonen
oppnår Kitron forbedrede materialpriser. Konsernet er
utsatt for prisrisiko i forhold til aksjepriser på investe-
ringer klassifisert i balansen som tilgjengelig for salg.
Konsernet har imidlertid ubetydelige aksjeinvesterin-
ger og har ikke iverksatt spesifikke tiltak for å redusere
denne risikoen.
Kredittrisiko
Kredittrisiko er knyttet til kontanter og kontantekviva-
lenter, innskudd i banker og fordringer. Hovedtyngden
av selskapets kundemasse er kredittforsikret i for-
bindelse med selskapets factoringavtale. Selskapet
bærer derfor kredittrisiko kun for kunder som ikke
er kredittsikret. Selskapet har rutiner for å sikre at
uforsikret kredittsalg kun finner sted til kredittverdige
kunder.
Note 3 Finansiell risiko