Page 19 - Kitron

Basic HTML Version

Noter til konsernregnskapet
balansedatoen minus virkelig verdi av pensjonsmid-
lene. Endringer i forpliktelsen som skyldes endringer
i pensjonsplaner fordeles over antatt gjenværende
opptjeningstid. Det samme gjelder estimatavvik i
den grad de overstiger 10 prosent av den største av
pensjonsforpliktelsene og pensjonsmidlene (korridor).
Pensjonsforpliktelsen beregnes årlig av en uavhengig
aktuar ved bruk av en lineær opptjeningsmetode.
Nåverdien av de definerte ytelsene bestemmes ved å
diskontere estimerte fremtidige utbetalinger med ren-
ten tilsvarende en 10-årig norsk statsobligasjon med
durasjonspåslag tilnærmet som gir en løpetid som er
tilnærmet den samme som løpetiden for den relaterte
pensjonsforpliktelsen. Beregnet arbeidsgiveravgift av
netto pensjonsforpliktelse beregnet av aktuar tillegges
balanseført forpliktelse. Endringer i pensjonsplanens
ytelser kostnadsføres eller inntektsføres løpende i
resultatregnskapet, med mindre rettighetene etter den
nye pensjonsplanen er betinget av at arbeidstakeren
blir værende i tjeneste i en spesifisert tidsperiode
(opptjeningsperioden). I dette tilfellet amortiseres
kostnaden knyttet til endret ytelse lineært over opp-
tjeningsperioden. Ved innskuddsplaner, betaler
konsernet innskudd til offentlig eller privat adminis-
trerte forsikringsplaner for pensjon på obligatorisk,
avtalemessig eller frivillig basis. Konsernet har ingen
ytterligere betalingsforpliktelser etter at innskuddene
er blitt betalt. Innskuddene regnskapsføres som lønns-
kostnad når de forfaller. Forskuddsbetale innskudd
bokføres som en eiendel i den grad innskuddet kan
refunderes eller redusere fremtidige innbetalinger.
Aksjebasert avlønning
Virkelig verdi av tildelte aksjeopsjoner vurderes på
tildelingstidspunktet og kostnadsføres i perioden fra
tildelingstidspunktet til innløsningstidspunktet.
Kostnaden omfatter også arbeidsgiveravgift. Forplik-
telser knyttet til opsjoner med kontantoppgjør («share
appreciation rights») måles til virkelig verdi på balan-
sedagen. Forpliktelsen måles ved hver balansedato
inntil den gjøres opp. Eventuell endring i virkelig verdi
resultatføres i perioden.
Bonusordninger
Enkelte ledende ansatte har bonusavtaler knyt-
tet til oppnåelse av fastsatte mål for virksomheten
(budsjetter og aktiviteter). Det bokføres forpliktelser
(avsetning) og kostnader (lønn) for bonus i tråd med
selskapets kontraktsmessige forpliktelser
Sluttvederlag
Sluttvederlag blir betalt når ansettelsesforhold av-
sluttes av konsernet før det normale tidspunktet for
pensjonering eller når en ansatt frivillig aksepterer å
slutte mot et slikt vederlag. Konsernet regnskapsfører
sluttvederlag når det beviselig er forpliktet til enten
å avslutte arbeidsforholdet til dagens arbeidstakere
i henhold til en formell, detaljert plan som kon-sernet
ikke kan trekke tilbake, eller gi sluttvederlag som følge
av et tilbud som er gitt for å oppfordre til frivillig av-
gang. Sluttvederlag som forfaller mer enn 12 måneder
etter balansedagen diskonteres til nåverdi.
Avsetninger for forpliktelser
Konsernet regnskapsfører avsetninger for forpliktelser
når det eksisterer en juridisk eller selvpålagt forplik-
telse på basis av tidligere hendelser eller vedtak,
det er sannsynlighetsovervekt for at forpliktelsen vil
komme til oppgjør i form av en overføring av økono-
miske ressurser og forpliktelsens størrelse kan estime-
res med tilstrekkelig grad av pålitelighet. Avsetning til
forpliktelser omfatter i hovedsak restruktureringsavset-
ninger. Forpliktelser som forfaller mer enn 12 måneder
etter balansedagen diskonteres til nåverdi.
Offentlige tilskudd
Offentlige tilskudd, herunder ikke-monetære tilskudd
til virkelig verdi, innregnes kun når det foreligger ri-
melig sikkerhet for at foretaket vil oppfylle vilkårene
knyttet til tilskuddene, og tilskuddene vil bli mottatt.
Tilskuddene bokføres som kostnadsreduksjoner i re-
sultatregnskapet.
Inntektsføring
Inntekter ved salg av varer og tjenester vurderes til
virkelig verdi, netto etter fradrag for merverdiavgift,
returer, rabatter og avslag.
Salg av varer
Salg av varer resultatføres når en enhet innenfor kon-
sernet har levert sine produkter til kunden, kunden har
akseptert produktet og kundens evne til å gjøre opp
fordringen er tilfredstillende bekreftet.
Salg av tjenester
Salg av tjenester omfatter utviklingsoppdrag og tje-
nester tilknyttet industrialisering. Tjenesteleveranser
er delvis prosjektbaserte og delvis timebaserte. Inn-
tektsføring av prosjektbaserte tjenester skjer i den
perioden tjenesten utføres, basert på fullføringsgrad
av det aktuelle prosjektet. Fullføringsgrad fastsettes
ved å måle tjenester ytet i forhold til til totalt avtalte
tjenesteytelser. Timebaserte ytelser inntektsføres i den
perioden ytelsen skjer.