Page 18 - Kitron

Basic HTML Version

Noter til konsernregnskapet
18
Kitron årsrapport 2011
Varer
Varer består av innkjøpte råvarer, varer i arbeid og
ferdigvarer. Varer er vurdert til laveste av gjennom-
snittlig anskaffelseskost og netto realisasjonsverdi.
Anskaffelseskost tilordnes ved bruk av metode veid
gjennomsnitt. Anskaffelseskost for varer i arbeid er di-
rekte materialkostnad og lønnskostnad med tillegg for
indirekte kostnader (basert på normal kapasitet).
Kundefordringer
Kundefordringer måles ved første gangs balanseføring
til virkelig verdi. Avsetning for tap regnskapsføres når
det foreligger objektive indikatorer for at konsernet
ikke vil motta oppgjør i samsvar med opprinnelige be-
tingelser. Vesentlige økonomiske problemer hos kun-
den, sannsynligheten for at kunden vil gå konkurs eller
gjennomgå økonomisk restrukturering og utsettelser
og mangler ved betalinger ansees som indikatorer på
at kundefordringer må nedskrives. Avsetningen utgjør
forskjellen mellom pålydende og gjenvinnbart beløp,
som er nåverdien av forventede kontantstrømmer,
diskontert med effektiv rente. Endringer i avsetningen
resultatføres som annen driftskostnad.
Kontanter og kontantekvivalenter
Kontanter og kontantekvivalenter inkluderer kontanter,
innestående på ordinære bankkonti og innestående
på kassekredittkonti. Trekk på kassekredittkonti er in-
kludert i lån under kortsiktig gjeld.
Aksjekapital
Aksjekapital omfatter antall aksjer multiplisert med
pålydende verdi og er klassifisert som egenkapital.
Utgifter som kan knyttes direkte til utstedelsen av nye
aksjer eller opsjoner (med fradrag av skatt) føres som
reduksjon av mottatt vederlag i egenkapitalen.
Lån
Lån regnskapsføres til virkelig verdi når utbetaling av
lånet finner sted, med fradrag for transaksjonskost-
nader. I etterfølgende perioder regnskapsføres lån til
amortisert kost beregnet ved bruk av effektiv rente.
Forskjellen mellom det utbetalte lånebeløpet (fratruk-
ket transaksjonskostnader) og innløsningsverdien
resultatføres over lånets løpetid. Lånekostnader belas-
tes resultatregnskapet Lån klassifiseres som kortsiktig
gjeld med mindre det foreligger en ubetinget rett til å
utsette betaling av gjelden i mer enn 12 måneder fra
balansedato.
Betalbar skatt og utsatt skatt
Skattekostnaden består av betalbar skatt og utsatt
skatt. Skatt blir restultatført bortsett fra når den relate-
rer seg til poster som er ført mot utvidet resultat eller
direktet mot egenkapitalen. Hvis det er tilfellet, blir
skatten også ført mot utvidet resultat eller direktet mot
egenkapitalen.
Betalbar skatt for peioden beregnes i samvsvar med
de skattemessige lover og regler som er vedtatt, eller
i hovedsak vedtatt av skattemydighetene på balan-
sedagen. Det er lovverket i de land der konsernets
datterselskaper eller tilknyttede selskap opererer og
genererer skattepliktig inntekt som er gjeldende for
beregningen av skattepliktig inntekt. Ledelsen vurde-
rer de standpunkt man har hevdet i selvangivelsene
der gjeldende skattelover er gjenstand for fortolkning.
Basert på ledelsens vurdering, foretas avsetninger til
forvendtede skattebetalinger der dette anses nødven-
dig.
Det er beregnet utsatt skatt på alle midlertidige for-
skjeller mellom skattemessige og konsoliderte regn-
skapsmessige verdier på eiendeler og gjeld, ved bruk
av gjeldsmetoden. Dog, dersom utsatt skatt oppstår
ved ved første gangs balanseføring av en gjeld eller
eiendel i en transaksjon, som ikke er en foretaksinte-
grasjon, og som på transaksjonstidspunktet verken
påvirker regnskaps- eller skattemessig resultat, blir
den ikke balanseført. Utsatt skatt fastsettes ved bruk
av skattesatser og skattelover som er vedtatt eller i
det all vesentligste er vedtatt på balansedagen, og
som antas å skulle benyttes når den utsatte skattefor-
delen realiseres eller når den utsatte skatten gjøres
opp. Utsatt skattefordel balanseføres i den grad det er
sannsynlig at fremtidig skattbar inntekt vil foreligge, og
de midlertidige forskjellene kan fratrekkes denne inn-
tekten. Utsatt skatt beregnes på midlertidige forskjel-
ler fra investeringer i datterselskap, bortsett fra når
konsernet har kontroll over tidspunktet for reversering
av de midlertidige forskjellene, og det er sannsynlig at
de ikke vil bli reversert i overskuelig fremtid.
Pensjonsforpliktelser, bonusordninger
og andre kompensasjonsordninger
overfor ansatte
Pensjonsforpliktelser
Selskapene i konsernet har ulike pensjonsordninger.
Pensjonsordningene er generelt finansiert gjennom
innbetalinger til forsikringsselskaper eller pensjonskas-
ser, fastsatt basert på periodiske aktuarberegninger.
Konsernet har både innskuddsplaner og ytelsespla-
ner. En innskuddsplan er en pensjonsordning hvor
konsernet betaler bidrag til en separat juridisk enhet.
Konsernet har ingen juridisk eller annen forpliktelse til
å betale ytterlige bidrag hvis enheten ikke har midler
til å betale alle ansatte ytelser knyttet til opptjening i
inneværende og tidligere perioder. En ytelsesplan er
en pensjonsordning som ikke er innskuddsplan og er
typisk en pensjonsordning som definerer en pensjons-
utbetaling som en ansatt vil motta ved pensjonering.
Pensjonsutbetalingen er normalt avhengig av en eller
flere faktorer slik som alder, antall år i selskapet og
lønn. Den balanseførte forpliktelsen knyttet til ytel-
sesplaner er nåverdien av de definerte ytelsene på