Page 17 - Kitron

Basic HTML Version

Noter til konsernregnskapet
Varige driftsmidler
Varige driftsmidler omfatter i hovedsak bygninger og
tomter, maskiner, utstyr og inventar. Varige driftsmidler
inkluderer også leide bygninger, maskiner og utstyr
hvor leieforholdet er vurdert til å være en finansie-
ringsmetode (finansiell leasing). Varige driftsmidler er
vurdert til historisk kost fratrukket akkumulerte av- og
nedskrivninger. Varige driftsmidler balanseføres og
avskrives lineært til restverdi over forventet økonomisk
levetid som er:
■■
Bygninger 20-33 år
■■
Maskiner og driftsløsøre 3-10 år
Tomter avskrives ikke. Driftsmidlenes utnyttbare le-
vetid, samt restverdi, revurderes på hver balansedag
og endres hvis nødvendig. Når balanseført verdi på
et driftsmiddel er høyere enn estimert gjenvinnbart
beløp, skrives verdien ned til gjenvinnbart beløp.
Løpende vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres
som driftskostnader, mens påkostninger eller forbe-
dringer tillegges driftsmidlenes kostpris og avskrives i
takt med disse. Gevinst og tap ved avgang resultatfø-
res og utgjør forskjellen mellom salgspris og balanse-
ført verdi.
Varige driftsmidler som er gjenstand for avskrivning
testes for verdifall i de tilfeller hvor det inntreffer for-
hold som indikerer et verdifall.
Når balanseført verdi på et driftsmiddel er høyere enn
estimert gjenvinnbart beløp, skrives verdien ned til
gjenvinnbart beløp. Ved vurdering av verdifall gruppe-
res de varige driftsmidlene på det laveste nivå der det
er mulig å skulle ut uavhengige kontantstrømmer (kon-
tantgenererende enheter). Ved hver rapporteringsdato
vurderes muligheten for reversering av tidligere ned-
skrivninger av driftsmidlene.
Immaterielle eiendeler
Goodwill
Goodwill er forskjellen mellom anskaffelseskost ved
kjøp av virksomhet og virkelig verdi av konsernets andel
av netto identifiserbare eiendeler i virksomheten på an-
skaffelsestidspunktet. Goodwill testes årlig for verdifall
og balanseføres til anskaffelseskost med fradrag av
nedskrivninger. Nedskrivninger på goodwill reverseres
ikke. Ved vurdering av behov for nedskrivning av good-
will, blir denne allokert til aktuelle kontantgenererende
enheter. Allokeringen skjer til de kontantgenererende
enheter eller grupper av slike som forventes å få forde-
ler av oppkjøpet. Konsernet allokerer goodwill til kon-
tantgenererende enhet i hvert land de opererer.
Maskinvare og software
Kostnader knyttet til anskaffelse av nytt ERP-system
balanseføres inntil systemet er implementert og klar til å
taes i bruk. Software avskrives lineært til restverdi over
forventet økonomisk levetid som i hovedsak er 7 år.
Finansielle eiendeler
Konsernet klassifiserer finansielle eiendeler i følgende
kategorier basert på hensikten med anskaffelsen: Lån
og fordringer og eiendeler tilgjengelige for salg. Ledel-
sen fastsetter klassifiseringen av finansielle eiendeler
ved innarbeidelsestidspunktet for balanseføring.
Eiendeler tilgjengelig for salg
Finansielle eiendeler tilgjengelig for salg er ikke-deri-
vative finansielle eiendeler som man velger å plassere
i denne kategorien eller som ikke er klassifisert i noen
annen kategori. De inkluderes i anleggsmidlene så
sant ledelsen ikke har til hensikt å selge investeringen
innen 12 måneder fra balansedagen.
Lån og fordringer
Lån og fordringer er ikke-derivate finansielle eien-
deler med fastsatt betalinger som ikke omsettes i et
aktivt marked. Lån og fordringer klassifiseres som
omløpsmidler, med mindre de forfaller mer en 12 mnd
etter balansedagen. Ved forfall etter 12 mnd etter
balansedagen klassifiseres lån og fordringer som an-
leggsmidler. Lån og fordringer klassifiseres som kun-
defordringer og andre fordringer i balansen.
Regnskapsføring og måling
Vanlige kjøp og salg av investeringer regnskapsføres
på avtaletidspunktet, som er den dagen konsernet
forplikter seg til å kjøpe eller selge eiendelen. Alle
finansielle eiendeler som ikke regskapsføres til virkelig
verdi over resultatet, balanseføres første gang til virke-
lig verdi med tillegg av transaksjonsutgifter. Finansielle
eiendeler som føres til virkelig verdi over resultatet
regnskapsføres ved anskaffelsen til virkelig verdi og
transaksjonsutgiftene resultatføres. Investeringer fjer-
nes fra balansen når rettighetene til å motta kontant-
strømmer fra investeringen opphører eller når disse
rettighetene er blitt overført og konsernet i hovedsak
har overført all risiko og hele gevinstpotensialet ved
eierskapet. Finansielle eiendeler tilgjengelig for salg
og finansielle eiendeler til virkelig verdi over resultatet
måles til virkelig verdi etter førstegangs balanseføring.
Utlån og fordringer måles i senere peioder til amorti-
sert kost ved bruk av effektiv-rente-metoden.