Page 16 - Kitron

Basic HTML Version

Noter til konsernregnskapet
16
Kitron årsrapport 2011
IFRS 10” Consolidated Financial Statements” er
basert på dagens prinsipper om å benytte kontrollbe-
grepet som det avgjørende kriteriet for å bestemme
om et selskap skal inkluderes i konsernregnskapet
til morselskapet. Standarden gir utvidet veiledning til
vurderingen av om kontroll er til stede i de tilfeller hvor
dette er vanskelig. Konsernet har ikke vurdert alle mu-
lige konsekvenser som følge av IFRS 10. Konsernet
planlegger å anvende standarden for regnskapsperio-
der som begynner 1. januar 2013 og senere.
IFRS 12 ”Disclosures of Interest in Other Entities” inne-
holder opplysningskravene for økonomiske interesser
i datterselskaper, felleskontrollert virksomhet, tilknyt-
tede selskaper, selskaper for særskilte formål ”SPE”
og andre ikke-balanseførte selskaper. Konsernet har
ikke vurdert den fulle innvirkning av IFRS 12. Konsernet
planlegger å anvende standarden for regnskapsperio-
der som begynner 1. januar 2013 og senere.
IFRS 13 ”Fair Value Measurement” definerer hva som
menes med virkelig verdi når begrepet benyttes i IFRS,
gir en enhetlig beskrivelse av hvordan virkelig verdi skal
bestemmes i IFRS og definerer hvilke tilleggsopplysnin-
ger som skal gis når virkelig verdi benyttes. Standarden
utvider ikke omfanget av regnskapsføring til virkelig
verdi men gir veiledning om anvendelsesmetode der
bruken allerede er påkrevd eller tillatt i andre IFRSer.
Konsernet benytter virkelig verdi som målekriterium for
visse eiendeler og forpliktelser. Konsernet har ikke vur-
dert den fulle innvirkning av IFRS 13. Konsernet plan-
legger å (tidlig)anvende IFRS 13 for regnskapsperioder
som begynner 1. januar 2013 og senere.
For øvrig er det ingen andre IFRS’er eller IFRIC-for-
tolkninger som ikke er trådt i kraft som forventes å ha
en vesentlig påvirkning på regnskapet.
Konsolideringsprinsipper
Datterselskaper
Konsernregnskapet omfatter morselskapet Kitron ASA
og alle dets datterselskaper. Datterselskaper er alle
enheter der konsernet har bestemmende innflytelse på
enhetens finansielle og operasjonelle strategi, normalt
gjennom eie av mer enn halvparten av stemmeberet-
tiget kapital. Ved fastsettelse av om det foreligger
bestemmende innflytelse inkluderes effekten av poten-
sielle stemmerettigheter som kan utøves eller konverte-
res på balansedagen. Datterselskaper blir konsolidert
fra det tidspunkt kontroll er overført til konsernet og blir
utelatt fra konsolideringen når kontroll opphører. Opp-
kjøpsmetoden benyttes for regnskapsføring ved kjøp av
datterselskaper. Anskaffelseskost ved oppkjøp måles
til virkelig verdi av: eiendeler som ytes som vederlag for
kjøpet, egenkapitalinstrumenter som utstedes, pådratte
forpliktelser ved overføring av kontroll og direkte kost-
nader forbundet med selve oppkjøpet.Identifiserbare
oppkjøpte eiendeler og overtatt gjeld er regnskapsført
til virkelig verdi på oppkjøpstidspunktet, uavhengig av
eventuelle minoritetsinteresser. Anskaffelseskost som
overstiger virkelig verdi av identifiserbare netto eiende-
ler i datterselskapet balanseføres som goodwill. Hvis
anskaffelseskost er lavere enn virkelig verdi av netto
eiendeler i datterselskapet, resultatføres differansen på
oppkjøpstidspunktet.
Konserninterne transaksjoner, mellomværende og
urealisert fortjeneste mellom konsernselskaper er
eliminert. Urealisert tap elimineres, men vurderes som
en indikator på verdifall i forhold til nedskrivning av
den overførte eiendelen. Regnskapsprinsipper i dat-
terselskaper har blitt endret for å oppnå samsvar med
konsernets regnskapsprinsipper.
Tilknyttede selskaper
Konsernet har ingen felles kontrollerte- eller tilknyttede
selskaper.
Segmentrapportering
Driftssegmenter rapporteres på samme måte som
ved intern rapportering til selskapets øverste beslut-
ningstaker. Selskapets øverste beslutningstaker, som
er ansvarlig for allokering av ressurser til vurdering av
inntjening i driftssegmentene, er definert som konsern-
ledelsen.
Omregning av utenlandsk valuta
Funksjonell valuta og presentasjonsvaluta
Regnskapet til de enkelte enheter måles i den valuta som
i hovedsak benyttes i det økonomiske område der enhe-
ten opererer (funksjonell valuta). Konsernregnskapet er
presentert i norske kroner som er både den funksjonelle
valutaen og presentasjonsvalutaen til morselskapet.
Transaksjoner og balanseposter
Transaksjoner i utenlandsk valuta regnes om til den
funksjonelle valutaen ved bruk av transaksjonskursen.
Valutagevinster og –tap som oppstår ved betaling av
slike transaksjoner, og ved omregning av pengeposter
(eiendeler og gjeld) i utenlandsk valuta ved årets slutt
til kursen på balansedagen, resultatføres.
Konsernselskaper
Resultatregnskap og balanse for konsernenheter (ingen
med hyperinflasjon) med funksjonell valuta forskjellig fra
presentasjonsvalutaen regnes om på følgende måte:
■■
balansen er regnet om til sluttkursen
på balansedagen
■■
resultatregnskapet er regnet om til
gjennomsnittskurs
■■
omregningsdifferanser føres direkte
i egenkapitalen og spesifiseres separat
■■
goodwill og merverdier oppstått fra oppkjøp av et
utenlandsk selskap behandles som eiendeler og
gjeld og omregnes til balansedagens kurs