Page 15 - Kitron

Basic HTML Version

Noter til konsernregnskapet
Nedenfor beskrives de viktigste regnskapsprinsippene
som er benyttet ved utarbeidelsen av konsernregnska-
pet. Disse prinsippene er benyttet på samme måte i
alle perioder dersom ikke annet fremgår av beskrivel-
sen.
Basisprinsipper
Konsernregnskapet for Kitron ASA er avlagt i samsvar
med «International Financial Reporting Standards»
(IFRS) som er fastsatt av EU. Konsernregnskapet er
utarbeidet i samsvar med historisk kost prinsippet. Ut-
arbeidelse av regnskaper i samsvar med IFRS krever
bruk av estimater. Videre krever anvendelse av selska-
pets regnskapsprinsipper at ledelsen må utøve skjønn.
Områder som i høy grad inneholder slike skjønnsmes-
sige vurderinger eller høy grad av kompleksitet, eller
områder hvor forutsetninger og estimater er vesentlige
for konsernregnskapet, er beskrevet i note 4.
Endringer i regnskapsprinsipper
og opplysninger
(a) Nye og endrede standarder tatt i bruk av konsernet
Det er ingen nye eller endrede IFRSer eller IFRIC-for-
tolkninger som er trådt i kraft for 2011-årsregnskapet
som er vurdert å ha eller forventet å få en vesentlig
påvirkning på konsernet1.
(b) Standarder, endringer og fortolkninger til ek-
sisterende standarder som ikke er trådt i kraft og
hvor konsernet ikke har valgt tidlig anvendelse
Konsernet har ikke valgt tidliganvendelse av noen nye
eller endrede IFRSer eller IFRIC-fortolkninger.
IAS 19 ”Employee Benefits” ble endret i juni 2011.
Endringen medfører at alle estimatavvik føres i utvi-
det resultat ettersom disse oppstår (ingen korridor),
en umiddelbar resultatføring av alle kostnader ved
tidligere perioders pensjonsopptjening og at man er-
statter rentekostnader og forventet avkastning på pen-
sjonsmidler med et netto rentebeløp som beregnes
ved å benytte diskonteringsrenten på netto pensjons-
forpliktelse (eiendel). Konsernet har ennå ikke sluttført
analysen av konsekvensene av endringene i IAS 19.
IFRS 9 ”Financial Instruments” regulerer klassifisering,
måling og regnskapsføring av finansielle eiendeler og
finansielle forpliktelser. IFRS 9 ble utgitt i november
2009 og oktober 2010, og erstatter de deler av IAS
39 som omhandler regnskapsføring, klassifisering og
måling av finansielle instrumenter. Etter IFRS 9 skal
finansielle eiendeler deles inn i to kategorier basert
på målemetode: de som er målt til virkelig verdi og de
som er målt til amortisert kost. Klassifiseringsvurdering
gjøres ved første gangs regnskapsføring. Klassifiserin-
gen vil avhenge av selskapets forretningsmodell for å
håndtere sine finansielle instrumenter og karakteristik-
kene ved de kontraktsfestede kontantstrømmene fra
instrumentet. For finansielle forpliktelser er kravene
i hovedsak lik IAS 39. Hovedendringen, i de tilfeller
hvor man har valgt virkelig verdi for finansielle forplik-
telser, er at den delen av en endring i virkelig verdi
som skyldes endring i selskapets egen kredittrisiko
føres over utvidet resultat i stedet for i resultatregn-
skapet, dersom dette ikke medfører en periodise-
ringsfeil i resultatmålingen. Konsernet planlegger
å anvende IFRS 9 når standarden trer i kraft og er
godkjent av EU. Standarden trer i kraft for regnskaps-
perioder som begynner 1. januar 2015 eller senere.
Note 2 Sammendrag av vesentlige
regnskapsprinsipper
Kitron ASA og dets datterselskaper (konsernet) er
en av Skandinavias ledende virksomheter innenfor
utvikling, industrialisering og produksjon av elektronikk
for energi/telekom-, forsvar/luftfart, offshore/marine,
medisin- og industrisegmentet. Konsernet har virksom-
het i Norge, Sverige, Litauen, Tyskland, USA og Kina.
Kitron ASA har sitt hovedkontor på Billingstad utenfor
Oslo i Norge og er notert på Oslo Børs. Hovedkonto-
rets adresse er: Olav Brunborgs vei 4, 1396 Billing-
stad. Konsernregnskapet er behandlet og godkjent av
selskapets styre den 20. mars 2012.
Note 1 Generell informasjon
Noter til konsernregnskapet