Page 14 - Kitron

Basic HTML Version

14
Kitron årsrapport 2011
Konsernets årsregnskap og noter
Endringer i konsernets egenkapital
Tilfaller selskapets aksjonærer
Omregnings-
Aksjekapital
differanser Annen egenkapital
Opptjent
(Beløp i tusen kroner)
og overkurs
ikke resultatført
ikke resultatført
egenkapital
Sum
Egenkapital 1. januar 2010
629 020
-21 548
-4 319
-152 748
450 406
Årsresultat
-25 366
-25 366
Utvidet resultat
-4 465
-4 465
Egenkapital 31. desember 2010
629 020
-26 013
-4 319
-178 114
420 575
Egenkapital 1. januar 2011
629 020
-26 013
-4 319
-178 114
420 575
Årsresultat
17 543
17 543
Utvidet resultat
-2 109
-2 109
Egenkapital 31. desember 2011
629 020
-28 121
-4 319
-160 571
436 009
Konsernets kontantstrømoppstilling
(Beløp i tusen kroner)
Note
2011
2010
Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter
Kontantstrøm fra driften
26
30 296
-31 680
Renter mottatt
1 599
1 356
Renter betalt
-13 658
-9 819
Betalte skatter
-3 332
-3 163
Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter
14 906
-43 306
Kontantstrøm fra investeringsaktiviteter
Kjøp av varige driftsmidler
10, 12
-53 128
-49 585
Salg av varige driftsmidler
2 302
8
Omregningsdifferanser
785
-
Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter
-50 041
-49 577
Kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter
Opptak av lån
30 938
23 265
Avdrag på gjeld
-15 048
-
Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter
15 890
23 265
Endring i kontanter og bankkreditt
-19 245
-69 618
Kontanter og bankkreditt 1. januar
16
14 354
86 754
Omregningsdifferanser på kontanter og bankkreditt 1. januar
1 377
-2 782
Kontanter og bankkreditt 31. desember
-3 514
14 354
Noter på side 15 til 49 er en integrert del av konsernregnskapet.