Page 13 - Kitron

Basic HTML Version

Konsernets årsregnskap og noter
Konsolidert balanse pr 31. desember
(Beløp i tusen kroner)
2011
2010
Egenkapital
Egenkapital tilordnet selskapets aksjeeiere
Aksjekapital og overkurs
18
629 020
629 020
Annen egenkapital ikke resultatført
-32 440
-30 331
Opptjent egenkapital
-160 571
-178 114
Sum egenkapital
436 009
420 575
Gjeld
Langsiktig gjeld
Utsatt skatt
22
1 121
1 200
Lån
21
53 134
38 832
Pensjonsforpliktelser
23
8 921
12 076
Sum langsiktig gjeld
63 175
52 108
Kortsiktig gjeld
Leverandørgjeld og annen kortsiktig gjeld
20, 27
285 120
293 989
Betalbar skatt
8
194
185
Lån
21
246 042
225 201
Andre avsetninger for forpliktelser
24
29 677
23 481
Sum kortsiktig gjeld
561 032
542 855
Sum gjeld
624 208
594 964
Sum egenkapital og gjeld
1 060 217
1 015 539
Noter på side 15 til 49 er en integrert del av konsernregnskapet.
Oslo, 20. mars 2012
Asa-Matti Lyytinen
Styreleder
Arne Solberg
Nestleder
Elena Anfimova
Liv Johansen
Ansattevalgt
styremedlem
Harri Takanen
May Britt Gundersen
Ansattevalgt
styremedlem
Lisbeth Gustafsson
Geir Vedøy,
Ansattevalgt
styremedlem
Jørgen Bredesen
Konsernsjef