Page 12 - Kitron

Basic HTML Version

12
Kitron årsrapport 2011
Konsernets årsregnskap og noter
Utvidet konsolidert resultatregnskap
(Beløp i tusen kroner)
2011
2010
Årsresultat
17 543
-25 366
Utvidet resultat
Omregningsdifferanser
-2 109
-4 465
Utvidet resultat
-2 109
-4 465
Totalt utvidet resultat for året
15 434
-29 830
Tilordnet
Aksjeeiere
15 434
-29 830
Konsolidert balanse pr 31. desember
(Beløp i tusen kroner)
2011
2010
Eiendeler
Anleggsmidler
Goodwill
11
26 786
26 786
Andre immaterielle eiendeler
12
40 743
31 438
Varige driftsmidler
10
139 520
132 069
Finansielle eiendeler tilgjengelig for salg
13
1
1
Utsatt skattefordel
22
94 627
95 847
Andre fordringer
14
-
3 227
Sum anleggsmidler
301 677
289 368
Omløpsmidler
Varer
15
346 795
325 251
Kundefordringer og andre fordringer
14, 28
360 829
352 678
Kontanter og kontantekvivalenter
16
50 916
48 243
Sum omløpsmidler
758 540
726 171
Sum eiendeler
1 060 217
1 015 539
Noter på side 15 til 49 er en integrert del av konsernregnskapet.