Page 11 - Kitron

Basic HTML Version

Konsernets årsregnskap og noter
Konsernets årsregnskap og noter
Konsolidert resultatregnskap
(Beløp i tusen kroner)
Note
2011
2010
Videreført virksomhet:
Driftsinntekter
Salgsinntekter
5
1 656 098
1 643 948
Driftskostnader
Varekostnad
1 024 618
1 045 562
Lønnskostnad
6, 23
431 560
429 530
Avskrivninger og nedskrivninger
10, 11, 12
33 137
31 076
Annen driftskostnad
27
126 068
131 811
Sum driftskostnader
1 615 383
1 637 978
Andre gevinster / (tap)
31
2 052
-1 923
Driftsresultat
38 663
7 894
Finansinntekter- og kostnader
Finansinntekter
7
4 573
2 841
Finanskostnader
7
-20 069
-17 062
Netto finansposter
-15 496
-14 220
Resultat før skattekostnad
23 167
-6 326
Skattekostnad
8
4 638
12 289
Årsresultat fra videreført virksomhet
18 529
-18 616
Virksomhet under avhendelse
Årsresultat fra virksomhet under avhendelse
17
-986
-6 750
Årsresultat
17 543
-25 366
Tilordnet
Aksjeeiere
17 543
-25 366
Resultat per aksje fra videreført virksomhet og virksomhet under avhendelse som er tilordnet selskapets aksjeeiere
Resultat pr aksje
Fra videreført virksomhet
9
0,11
-0,11
Fra virksomhet under avhendelse
9
-0,01
-0,04
0,10
-0,15
Utvannet resultat pr aksje
Fra videreført virksomhet
9
0,11
-0,11
Fra virksomhet under avhendelse
9
-0,01
-0,04
0,10
-0,15
Noter på side 15 til 49 er en integrert del av konsernregnskapet.