Page 10 - Kitron

Basic HTML Version

10
Kitron årsrapport 2011
Eierstyring og selskapsledelse
styret i Kitron har vedtatt prinsipper for eierstyring og
selskapsledelse som skal sikre interessene til selska-
pets eiere, ansatte og øvrige interessenter. Formålet
med prinsippene og tilhørende regler og rutiner er å
skape økt forutsigbarhet og transparens, og dermed
redusere usikkerheten forbundet med virksomheten.
Kitron søker å ha rutiner som er i samsvar med norsk
anbefaling for eierstyring og selskapsledelse. Styrets
redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse er pre-
sentert i årsrapporten.
Fremtidsutsikter
Resultatene i 2011 var et skritt i riktig retning, men
oppfylte ikke forventningene fullt ut. Årsakene er en
lavere oppgang i markedet enn forventet, samt videre
behov for restrukturering av virksomheten i Sverige.
Ledelsen i Kitron tror på en stabil markeds- og inn-
tektsutvikling generelt i 2012, men med variasjoner
mellom segmentene. Kitron jobber med flere forbe-
dringsprogrammer som bør gi et positivt utslag på
lønnsomheten i tiden fremover. Fokuset på produk-
sjonseffektivitet fortsetter, og kostnadseffektivt innkjøp
av materiell er fortsatt et prioritert område.
Kitrons investeringer i Kina, USA og Tyskland øker
markedsdekningen og bidrar til bedre forsyningsmulig-
heter. Målet er at de nye virksomhetene skal gå i null i
løpet av 2012. Dette vil etter hvert ha en positiv effekt
på lønnsomheten sammenlignet med 2011. I 2011
var de totale kostnadene (i form av negativ EBIT) i for-
bindelse med oppstart av nye enheter 25,4 millioner
kroner.
Restruktureringen av den svenske virksomheten er en
annen faktor som forventes å ha en positiv innvirkning
på lønnsomheten. Kostnadene i forbindelse med re-
struktureringen er innarbeidet i resultatet for 2011.
Totalt sett tror Kitron på en relativt stabil omsetning,
og bedre lønnsomhet i 2012 sammenlignet med
2011.
Styret legger vekt på at alle vurderinger nødvendigvis
innebærer et element av usikkerhet.
Oslo, 20. mars 2012
Asa-Matti Lyytinen
Styreleder
Arne Solberg
Nestleder
Elena Anfimova
Liv Johansen
Ansattevalgt
styremedlem
Harri Takanen
May Britt Gundersen
Ansattevalgt
styremedlem
Lisbeth Gustafsson
Geir Vedøy,
Ansattevalgt
styremedlem
Jørgen Bredesen
Konsernsjef